สุรจิตออนไลน์ surajit.co.th - เครื่องใช้ไฟฟ้า, มือถือ, ไอที, ฮาร์ดแวร์ และวัสดุก่อสร้าง
ไม่มีรายการสินค้าที่อยู่จัดส่ง
กำหนด
ใช้พิกัดอุปกรณ์
รหัสไปรษณีย์ : กำหนด

พันธมิตร ระบบ Profit Machine
ระบบ Profit Machine
นอกเหนือจากพัฒนาบริการในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ไฟฟ้าแล้ว ทางสุรจิตได้ทำการพัฒนาระบบการทำงานภายในบริษัทขึ้นมาเองเพื่อตอบสนองความ ต้องการในการทำงานภายใต้สภาวะที่เปลี่ยนแปลงของตลาดตลอดเวลา โดยโปรแกรมที่ใช้งานภายในบริษัท ได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การทำงานของบริษัท ที่ทำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า ทั้งหน้าร้านขายปลีกและขายส่ง รวมทั้งการจัดการศูนย์บริการ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้า, วัสดุก่อสร้าง และสินค้าอุปโภคบริโภค
ProfitMachineLogo-XS

คุณสมบัติของโปรแกรมที่มีเพิ่มเติมจากระบบบัญชีทั่วไปในท้องตลาด

Core System
ระบบการเชื่อมต่อเพื่อเปิดรายงาน และสร้างรายงานเพิ่มเติม
KPIs พื้นฐาน และระบบการสร้าง KPIs ไว้ใช้ภายใน
ระบบปรับปรุงโปรแกรมผ่านอินเตอร์เน็ต และปรับปรุงโปรแกรมทั้งองค์กร
ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานโปรแกรมส่วนต่างๆ ตามรหัสผู้ใช้ของ Windows
บริหารผู้ผลิต
ระบบทะเบียนสินค้า และเครื่องมือช่วยตั้งราคา
ระบบราคารองรับการทำชดเชยราคาตามการขายออก
ระบบการบันทึกคำอธิบายต้นทุน และการคำนวนกำไรแท้จริงของสินค้า
รายงานวิเคาะห์การสั่งซื้อ เพื่อวางแผนการสั่งซื้อและปรับราคา
ทะเบียนข้อตกลงใบลดหนี้ และระบบท้วงใบลดหนี้จากผู้แทนขาย
ระบบอนุมัติและจัดส่งใบสั่งซื้อ อิเล็กทรอนิกส์ จัดส่งด้วยอีเมล์, Fax Server, SMS พร้อมระบบบันทึกบทสนทนา
ระบบสร้างเอกสารขาย เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบของบจากผู้ผลิต
ระบบข้อมูลคุณสมบัติสินค้า และการพิมพ์ป้ายราคา หลายรูปแบบ
ระบบสแกนเอกสารบิลซื้อ เพื่อช่วยให้ตรวจสอบต้นทุนได้รวดเร็ว
ระบบการสร้างรหัสแท่งที่ใช้ภายใน กับสินค้าที่ไม่มีรหัสแท่ง
ระบบการตั้งค่าคอมมิชชั่นรายตัวจากราคาขายขั้นต่ำที่กำหนดไว้
คลังสินค้า
ระบบเตรียมการตรวจนับแบบสิ้นวันเมื่อวานและการบันทึกผลการตรวจนับสินค้า
ระบบกำหนดชั้นเก็บสินค้าและอะไหล่ ช่วยให้ค้นหาอะไหล่ได้รวดเร็ว
ระบบบันทึกการรับสินค้าเข้าคลังจากผู้ผลิต
ระบบบันทึกใบเบิกสินค้าสำหรับการขายออกจากคลัง
ระบบสแกนเอกสารใบรับคืนสินค้าจากลูกค้า พร้อมบันทึกเหตุผลการคืน
ระบบสแกนเอกสารส่งคืนสินค้าไปผู้ผลิต
รายงานของเสียและของที่ถูกส่งคืนแต่ยังไม่ได้รับใบลดหนี้
รายงานสัดส่วนการนับสินค้า รายการสินค้าที่ถึงเวลาตรวจนับ และการวัดผลการนับสินค้าของคลัง
ลูกค้าสัมพันธ์
ค้นหาประวัติการซื้อขายทั้งหมดจากเบอร์โทรศัทพ์ลูกค้า
ค้นหาประวัติสินค้าจากหมายเลขเครื่อง
ระบบการออกคูปองเงินสด เพื่อใช้ในกิจกรรม
ระบบติดตามหลังการขาย โทรศัพท์ไปหาลูกค้าพร้อมบันทึกบทสนทนา
ขายหน้าร้าน
ระบบทะเบียนใบรับประกันสินค้า
ระบบอนุมัติและจัดส่งใบเสนอราคา อิเล็กทรอนิกส์
ระบบการปลดราคาต่ำสุด ณ จุดขาย ในกรณีขายต่ำว่าทุน
ระบบการรับคูปองเงินสดและการตรวจสอบ
ขายเงินผ่อน
ระบบบันทึกโปรโมชั่น 0% บัตรเครดิต
ระบบสแกนหน้าสัญญาเงินผ่อน
ขายหลังร้าน
ระบบพิมพ์ใบราคาสินค้าขายปลีกตามยี่ห้อ และขายส่งตามหมวด
ระบบการพิมพ์เอกสารยืนยันการรับเงินโอนจากธนาคาร
บัญชีและการเงิน
ระบบการตั้งงบประมาณและผลเปรียบเทียบ รายเดือน
ระบบเปรียบเทียบการเดินบัญชีธนาคารในระบบ เทียบกับสมุดธนาคารจริง
แผงหน้าปัดภาพรวมแสดง เงินสด เงินในธนาคาร เช็ครับ เช็คจ่าย
ระบบตรวจสอบการรับเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย ให้ครบถ้วน ป้องกันการถูกหักแต่เอกสารมาภายหลัง
ระบบกระทบยอดการรับเงินจากเครื่องรูดบัตรเครดิต
ระบบการตั้งวงเงินของเงินสดย่อย และระบบการเบิกเงินสดย่อย และทะเบียนบันทึกเงินสดย่อย
รายงานงบกำไรขาดทุนและงบดุล แบบเปรียบเทียบย้อนหลัง ทั้งรายปีและรายเดือน
สรุปยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมพิมพ์ ภ.พ. 30 เพื่อส่งสรรพากร
ระบบสแกนเอกสารใบลดหนี้ เพื่อให้การจับคู่ข้อตกลงใบลดหนี้สะดวกรวดเร็ว
ระบบสแกนเอกสารจ่ายชำระหนี้ด้วยเช็คหรือโอนเงิน
ระบบสแกนเอกสารจ่ายเงินสดย่อย
ระบบสแกนเอกสารใบฝากธนาคาร ใบโอนเงินต่างธนาคาร
ทรัพยากรบุคคล
ทะเบียนพนักงาน และประวัติ
ระบบออกบัตรพนักงาน ใบลา เอกสารเข้าประกันสังคม
ระบบประวัติการฝึกอบรมของพนักงานและช่าง
ทะเบียนใบสมัครของผู้สมัครงาน เชื่อมต่อบัตรประชาชน
ระบบงานศูนย์บริการ
ระบบออกงานบริการซ่อม
ระบบส่งต่องานซ่อมไปศูนย์บริการอื่น
ค่าติดตั้งระบบดึงข้อมูลธุรกรรมจาก INDYPOS
ระบบบันทึกการติดต่อทางโทรศัพท์ เวลาโทรหาลูกค้า
ระบบบันทึกความคืบหน้าของงานซ่อมของช่าง
ระบบ KPIs วันผลการทำงานจากจำนวนที่ใช้ก่อนปิดงาน
เครื่องมือช่วยคิดค่างานซ่อมให้กับช่างซ่อม
ระบบออกงานบริการติดตั้ง
ระบบบันทึกแผนที่เขียนมือจากลูกค้า
ระบบส่งต่องานติดตั้งให้ช่างนอก
ค่าติดตั้งระบบดึงข้อมูลธุรกรรมจาก INDYPOS
ระบบบันทึกการติดต่อทางโทรศัพท์ เวลาโทรหาลูกค้า
ระบบบันทึกความคืบหน้าของงานติดตั้งของช่าง
เครื่องมือช่วยคิดค่างานซ่อมให้กับช่างติดตั้ง และตรวจสอบค่าติดตั้งจ่ายช่างนอก
ระบบงานฝ่ายบุคคล
ระบบเข้าออกงานด้วยการถ่ายรูปพนักงานขณะสแกนบัตรพนักงาน
ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมลำดับการอนุมัติ
ระบบการบันทึกออกนอกบริษัท เพื่อไปทำงานนอกสถานที่
ระบบการรายงานตัวของพนักงานที่อยู่ในบริษัท ป้องกันการออกนอกบริษัทโดยไม่ได้แจ้ง
ระบบเลือกวันหยุด และสลับวันหยุดตามประเพณี
ระบบคำนวนเวลาทำงาน วันลา โอที และการขาดงาน
ไฟล์ Excel 2003 สำหรับคำนวนค่าจ้าง ที่เชื่อมต่อกับระบบได้
แบบส่งเงินสมทบประกันสังคม
รายงานประวัติเงินเดือน และใบรับรองเงินเดือน, รับรองการทำงาน
รายงานกำลังคนในแต่วัน หลังคิดวันหยุด วันลา เพื่อวางแผนนัดหมายงาน
ระบบการจัดพิมพ์ ภงด 3, ภงด 53, ภงด 1ก
ระบบ CRM จัดส่งโปรโมชั่น
ระบบจัดการรายชื่อลูกค้า ตามที่อยู่ของลูกค้า และสินค้าที่เคยซื้อ
ระบบส่งข้อความ SMS โปรโมชั่น ไปตามรายชื่อลูกค้า พร้อมระบบตั้งเวลา
ระบบค้นหาประวัติการติดต่อลูกค้า บทสนทนาทางโทรศัพท์, SMS, โทรสาร, แผนที่, รูปลูกค้า จากรหัสลูกค้า
ทะเบียน ประวัติ โทรศัพท์, ประวัติ โทรสาร, ประวัติ SMS
ระบบการลงทะเบียนลูกค้าที่ร่วมกิจกรรม ด้วยบัตรประชาชน ไม่ต้องมากรอกเอกสารลงทะเบียน
ระบบหน้าร้าน Online
ปรับ Logo และสีสันให้ตามองค์กร แต่คงโครงสร้างหลักเหมือน surajit.co.th
สร้างการเชื่อมต่อราคาขายปลีกและสต็อกกับระบบหลักให้ ข้อมูลปรับปรุงทุกสิ้นวัน
เชื่อมต่อกับ KPayment Gateway ให้ลูกค้าสามารถจ่ายค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตได้ทันที
มีระบบให้ลูกค้าแจ้งการโอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงิน
คำนวนค่าขนส่งตามจริง จากน้ำหนักและรหัสไปรษณีย์ของ ไปรษณีย์ไทย, TNT, Kerry Express, พัสดุภัณฑ์ไทย
มีระบบคูปองส่วนลด ที่จะใช้ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายได้
ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและระบบได้อิสระ หลังจากติดตั้ง
ตัวอย่างหน้าจอและรายงานภายในโปรแกรม Profit Machine

สนใจของดูผลงานและวางแผนการติดตั้งเพื่อใช้งานจริง โทรศัพท์ 075-411169 ต่อ 305 หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สำหรับการจัดการศูนย์บริการและระบบขนส่ง สามารถใช้โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือได้โดยตรง ทั้งระบบ Android and iOS

play-store-download
apple-app-store-icon

 

 

สามารถดาวน์โหลดวิธีการใช้งานได้จากลิ้งด้านล่างนี้


แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2024 เวลา 16:02 น.
 

ตรวจสอบการสั่งซื้อ

ลืมรหัสผ่าน?  ลงทะเบียน
หรือ

ตัวกรองการค้นหา

ยี่ห้อ :

ติดต่อราคาโครงการ

B2BContact

ขณะนี้มีลูกค้าเยี่ยมชม

เรามี 225 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ถูกใจ และติดตาม สุรจิต

แชทและแชร์รูปผ่านไลน์

LINEOfficerAccountID
add line

ร้านค้าในเครือข่าย Yes

Yes Thailand Logo

ชมสินค้าใหม่ผ่านทางโฆษณาโทรทัศน์

 
สอบถามผ่านแชทออนไลน์
จ-ส 8.30-19.00 น.
อา 8.30-17.30 น.